نظرات ایران و روسیه در موردرژیم حقوقی نوین دریای خزر بهم نزدیک است # تهران - ایرنا13/8/74 برابر با 4 نوامبر1995 معاون نخست وزیر روسیه درزمینه نتایج مذاکرات باایران پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزرگفت : نظرات دوکشورنسبت به مقام حقوقی نوین دریای خزر بسیاربه هم نزدیک وبایکدیگر مطابقت دارد.
درجریان بازدید معاون نخست وزیرروسیه ازتهران درباره دریای خزروثروتهای طبیعی ان بیانیه مشترکی صادرشده است .
به گزارش بخش فارسی رادیو مسکو بالشاکف گفت : بااین حال به نظرمی رسد تادستیابی به تفاهم کامل میان کشورهای ساحلی هنوز راه زیادی درپیش باشد.
در همین ارتباط در مقاله روزنامه" کامیش دیلی"چاپ مسکو امده است : باتوجه به سند امضاشده توسط معاون نخست وزیر روسیه وعلی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران معلوم می شود مسکو و تهران معتقدند که همه حقوق دریای خزر و ذخایران فقط متعلق به کشورهای ساحلی ان است و تنها انها حق دارند بطورمشترک مقررات فعالیت در دریای خزرراتعیین کنند.
به نوشته این روزنامه فقط پنج کشور واقع درساحل دریای خزردراین دریا دارای منافع استراتژیک هستند و هیچ کشور دیگری حق ندارد چگونگی اشکال استفاده ازذخایر ان رانشان دهد.
این سند به وضوح خطاب به اعضای غربی کنسرسیوم بین المللی نفت از جمله امریکا است که بر عدم عضویت ایران دراین کنسرسیوم پافشاری می کرد.
علاوه بر این طرفین قرار گذاشتند که قبل از تدوین مقررات بهره برداری ذخایر معدنی بر اساس موافقتنامه پنج کشور ساحلی اقدامات یک جانبه این کشورهاغیرمجاز باشد.