اعتراض حزب افراطی بهاریتاجاناتا به شرکت وزیران کابینه مرکزی هند در کنفرانس جمعیت العلما # دهلی نو - ایرنا 12/8/74 برابر با 3 نوامبر 1995 حزب افراطی بهارتیا جاناتا / بی جی پی / به شرکت تعدادی ازوزیران کابینه مرکزی هند در کنفرانس جمعیت العلما که اخیرا در بمبی مرکز ایالت ماهاراشتا درغرب هند برگزار شد اعتراض کرد.
ک. ال. شارما سخنگوی این حزب روز جمعه در دهلی نو ادعا کرد که سورش پاچوری یکی ازاین وزیران طی سخنرانی درکنفرانس مذکور پیشنهاد کرد که اصول رهنمودی قانون اساسی مبنی بر وضع قانون مدنی یکسان نباید مسلمانان را در بر گیرد.
شارما افزود این نوع کنفرانس ها حق ندارد باقانون اساسی پارلمان و احکام دیوان عالی کشور بازی کند.
وی گفت که حزب حاکم کنگره به ارا مسلمانان چشم دوخته است.تمام /س ح/