نخست وزیر هند سفرخارجی خود راقبل از موعدمقرر پایان می دهد # دهلی نو - ایرنا 12/8/74 برابر با سوم نوامبر 1995 نخست وزیر هند احتمالا سفر خود به بورکینافاسو،ارژانتین و غنا را به دلیل برگزاری انتخابات در کشمیر قبل از موعد مقرر پایان می دهد.
" ناراسیمها رائو " روز پنج شنبه سفرخود به سه کشور یاد شده را اغاز کرد و قرار بود دوازدهم نوامبر / 21 ابان / به هند باز گردد.
منابع وزارت امور خارجه هند روزجمعه گفتند که" ناراسیمها رائو " ممکن است هشتم و یا نهم نوامبر به دهلی نو باز گردد.
مسایل مربوط به کشمیر توسط دفتر نخست ویری هند دنبال می شود و نه وزارت کشور . بنابر این در زمانی که لازم است برای برگزاری انتخابات در کشمیر اقدامات ی به عمل اید حضور نخست وزیر درکشور ضروری است منابع بلند پایه گفتند که " رائو " قبل از اغازسفر خود به سه کشور با برگزاری انتخابات درکشمیر در اواسط ماه دسامبر موافقت کرده بود