نتایج کسب شده توسط قایقرانان ایرانی در رقابتهای آسیایی چین اعلام شد # تهران - ایرنا15/7/74 برابر با7 اکتبر 1995 فدراسیون قایقرانی واسکی روی اب ایران ، نتایج بدست آمده توسط شرکت کنندگان ایرانی در ششمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی اسیا را که در مجموعه ورزشی سی شوان چین جریان دارد، به این شرح اعلام کرد.
دررشته کاناپلو تیم ایران دررقابتی نزدیک باتیم هنک کنک قهرمان دوره گذشته این رشته باحساب 3 - 4 بازنده شد.
در دومین دیدار تیم ایران در مقابل تیم ماکائو قرار گرفت و این تیم راباحساب 0 - 3 شکست داد.
در رشته مقدماتی تورینک یک هزارمتر دونفره، رضا خیراندیش ورضانصیری در گروه خودعنوان نخست راکسب کردندوعباس توکلی وعلیرضامرادیان مقدم دیگراعضاتیم ایران در گروه دوم نیز در جای اول ایستادند.
در رقابتهای تورینک یک هزارمتریک نفره نادرعیوضی باکسب زمان مطلوب به فینال این رشته راه یافت ، علیرضا محمدی نیز درگروه خوداول شد.
حمید فرزام دیگر ورزشکارشرکت کننده ایران درگروه دیگر به مقام نخست دست یافت وراهی مرحله قبل از فینال شد.
دررشته کایاک چهارنفره تیم ایران به دور ماقبل فینال رسید.
دررقابتهای بانوان ودررشته کایاک چهارنفره 500 متر دردوگروه تیم های ایران به مرحله ماقبل نهایی راه یافتند.