سفیرالمان درتهران : روابط ایران والمان محدود به روابط اقتصادی نیست # تهران - ایرنا15/7/74 برابر با7 اکتبر 1995 سفیرجدید المان درتهران صبح روزشنبه دردیداربارئیس مجلس شورای اسلامی گفت : روابط ایران والمان به روابط اقتصادی محدود نمی شودبلکه روابط دوکشوردرهمه زمینه هاازجمله روابط سیاسی وفرهنگی درسطح مطلوبی قرار دارد.
هورست بشمان بااشاره به سفر نایب رئیس پارلمان المان به تهران که بزدودی انجام خواهد شد افزود: به نظر مااین سفر اقدام مهمی درراه گسترش روابط پارلمانی دوکشورمحسوب می شود.
علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز باقدردانی از مواضع مثبت المان درقبال جمهوری اسلامی ایران ، سطح روابط اقتصادی دوکشورراگسترده توصیف کرد واظهارامیدواری کرد که روابط سیاسی وفرهنگی نیز، هم سطح باروابط اقتصادی بین دوکشورگسترش یابد.