پاکستان یک دانشگاه متعلق به افغانستان رادر پیشاور تعطیل کرد # پیشاور - ایرنا12/7/74 برابر با4 اکتبر 1995 دولت پاکستان یک دانشگاه متعلق به افغانستان در شهرپیشاوررا که توسط عبدالرسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی افغانستان و متحد ربانی پایه گذاری و اداره می شد تعطیل کرد.
مقام های رسمی دولت پاکستان روز چهارشنبه علت این اقدام را ارتباط دانشگاه" دعوت و جهاد " با شبکه های تروریستی عنوان کرده اند اما هیچ بیانبه ومدرک رسمی در این زمینه ارائه نشده است .
یک مقام در اداره مهاجرین افغان در پاکستان به مطبوعات اسلام ابادگفته است بسته شدن دانشگاه مذکور هیچ ارتباطی با حمله اخیر به سفارت پاکستان در کابل ندارد.
به گفته وی پس از قطع کمک ها به مهاجرین افغان و بستن دفاتراحزاب جهادی توجیهی برای ادامه کار دانشگاه دعوت و جهاد وجود نداشت .
دانشگاه مذکور در سال 1985 توسط عبد الرسول سیاف تاسیس شد واخیرا وزارت اموزش و پرورش افغانستان اداره ان رادراختیارداشت .
حدود دو هزار و 385 دانشجو که اکثرا افغانی هستند عمدتادررشته های پزشکی و مهندسی در این دانشگاه تحصیل می کردند .
دراین دانشگاه همچنین 100 دانشجوی پاکستانی و تعدادی از کشورهای عربی و ترکیه نیزمشغول تحصیل بودند .