کنفرانس بین المللی جاده ابریشم خواهان مطالعات گسترده ترباستان شناسی درایران شد # اصفهان - ایرنا16/6/74 برابر با 7 سپتامبر1995 گروهی ازاساتید داخلی و خارجی شرکت کننده درگردهمایی بین المللی نقش فرهنک ایرانی برجاده تاریخی ابریشم خواهان مطالعات گسترده ترباستانشناسی درایران شدند.
پرفسوررونالد امریک استاد دانشگاه هامبورک در جلسه پایانی این همایش دراصفهان گفت درایران طی چند سال اخیر این تمایل رشد کرده است که مطالعات وحفاریهای باستانشناسی به دوره اسلامی محدود شود درحالی که مطالعه دوره های ماقبل ان نیزضروری است .
وی افزودبا تعطیل شدن حفاریهای باستانشناسان درایران بسیاری ازموسسات و بخش های علمی دانشگاهها درکشورهای غربی تعطیل شده اند پروفسور امریک افزود بدنبال این وضعیت بسیاری ازمحافل علمی درغرب در حال دورشدن ازموضوعات تاریخ ایران باستان هستند وی گفت دیگران می خواهند بدانند درایران چه می گذرد0 زیرا اگرکوچکترین کاری درمورد ایران باستان شود این تمایل وجود دارد که به گسترش مطالعات اسلامی نیز منجر شود0 پروفسور فرانز گرنه ازمرکز مطالعات ملی فرانسه وکارشناس ارشدحفاری مطالعات باستانشناسی سمرقندنیزگفت این خطر وجود دارد که درچند سال اتی افغانستان بطورکلی میراث تاریخی خود رااز دست بدهد زیراهمانگونه که اکنون تراژدی انسانی درافغانستان بوقوع پیوسته تراژدی تاریخی نیز درانجا درحال شکل گرفتن است واین تراژدی بزرگتری برای افغانستان است زیرا بطور کلی تاریخ خود را ازدست می دهد0 پروفسور گرنه گفت این ضربه فقط برای افغانستان نیست وضربه ای به مطالعات ایرانشناسی و ضربه ای برای همه جهان است 0 وی گفت هم اکنون اشیای عتیقه ارزشمند موزه کابل در بازارهای پیشاور و یالندن به کمترین بها به حراج گذاشته شده است و اشیای ذی قیمت بسیاری در افغانستان به علت بی اطلاعی افراد ازبین می رود0 اساتید شرکت کننده درهمایش بین المللی تاثیرفرهنک ایران برجاده ابریشم ازیونسکو تقاضای رسیدگی وتوجه بیشتربه این زمینه راداشتند0 گردهمایی بین المللی نقش تاریخی فرهنک ایرانی بر جاده ابریشم به مدت سه روز دراصفهان / مرکز ایران /برگزارشد.
دراین گردهمایی که پژوهشگرانی ازایران - امریکا- ازبکستان - المان - چین ژاپن - انگلیس - فرانسه وهند شرکت داشتند 18 مقاله علمی تحقیقاتی مطرح وبه بحث گذاشته شد0