وزارت دادگستری جمهوری اذربایجان مجوزفعالیت 18 حزب سیاسی رادر این جمهوری لغوکرد # باکو - ایرنا14/6/74 برابر با 5 سپتامبر 1995 وزارت دادگستری جمهوری اذربایجان مجوز فعالیت 18 حزب فعال دراین جمهوری را به دلیل مغایرت اساسنامه ومرامنامه انهاباقانون اساسی این کشور لغوکرد.
به گزارش خبرگزاری مستقل توران جمهوری اذربایجان این وزارتخانه از مجموع 43 حزب فعال دراین جمهوری با ثبت نام مجدد 31 حزب فعال و6 حزب جدید موافقت کرد.
فاضل محمد اف رئیس شعبه ثبت نام وزارت دادگستری جمهوری اذربایجان تاکیدکرد که این وزارتخانه براساس مصوبه مجلس ملی این جمهوری اقدام به بررسی مجدد پرونده های احزاب سیاسی فعال در جمهوری اذربایجان کرده است .
براساس مصوبه مجلس ملی جمهوری اذربایجان اخرین مهلت ثبت نام مجدد احزاب سیاسی دراین جمهوری برای شرکت در انتخابات پارلمانی جمهوری اذربایجان دهم شهریور ماه /1 سپتامبر/اعلام شده بود.
اولین انتخابات پارلمانی جمهوری اذربایجان بعداز فروپاشی شوروی سابق آبان ماه سال جاری برگزار خواهدشد.