تلویزیون سلیمانیه عراق : 13 هزارکردتوسط رژیم عراق ازکرکوک رانده شدند.
# کرمانشاه- ایرنا 3/4/74 برابر با 24 ژوئن 1995 به گفته تلویزیون سلیمانیه عراق که در استان کرمانشاه /غرب ایران /رویت می شود در هفته گذشته 13 هزارنفرازاهالی کردزبان شهرکرکوک توسط رژیم عراق ازاین شهر اخراج شدند.
این شبکه شنبه شب تصاویری ازراه پیمایی کردهای رانده شده شهرکرکوک علیه رژیم عراق رابه نمایش گذاشت 0 یکی ازرانده شدگان که به تازگی ازکرکوک اخراج شده بودبه تلویزیون سلیمانیه گفت ماموران رژیم عراق باهجوم به خانه های کردها انهاراسوار بر کامیون های باری می کنندودربیابان های بین کرکوک وسلیمانیه بدون هیچ گونه امکاناتی رهامی کنند 0 وی افزود: ماموران رژیم عراق می گویند شهرکرکوک فقط جای عرب زبانان وترک زبانان است وکردهادراین شهرجایی ندارند 0 تلویزیون سلیمانیه گفت :راه پیمایان کردبانماینده سازمان ملل درشهرسلیمانیه دیداروگفتگوکردند 0 راه پیمایان کردزبان کرکوک درراه پیمایی خوددرجاده کرکوک به سلیمانیه درحالی که پلاکاردهایی مبنی برمحکومیت رژیم عراق دردست داشتندازمجامع بین المللی خواستارایجادسرپناه وبازگشت خانه وکاشانه خوددرکرکوک شدند.
شهرسلیمانیه عراق درتسلط اتحادمیهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی قراردارد.