بیش از40 هزارتن کالای غیر نفتی در خردادماه گذشته ازاستان خراسان به خارج از کشور صادرشده است # مشهد- ایرنا 3/4/74 برابر با 24 ژوئن 1995 بیش از 40 هزارتن کالای غیر نفتی به ارزش 6 میلیاردو یک صد میلیون ریال در خردادماه سال جاری ازاستان خراسان /شمال شرق ایران /به خارج از کشور صادرشده است اداره کل استانداردخراسان اعلام کرداین مقدار کالابه کشورهای اروپایی / اسیای مرکزی و شیخ نشین های حوزه خلیج فارس صادر شده است .
کالاهای صادر شده شامل خشکبار / میوه / زعفران / پتو / کرک / مواد بهداشتی/ ماکارونی /روده/سالامبور واسیدسولفوریک بوده است .