طرح انتقال برق زابل به مرکزاستان نیمروزافغانستان به بهره برداری رسید # بیرجند- ایرنا1/4/74 برابر با22 ژوئن 1995 طرح انتقال برق جمهوری اسلامی ایران ازشهرستان زابل به مرکزاستان نیمروز افغانستان روزچهارشنبه موردبهره برداری قرارگرفت.
محی الدین نجفی مشاوروزیرامورخارجه ایران عصرروزپنجشنبه درسفرخودبه شهرستان بیرجندگفت طرح انتقال برق زابل به زرنج براساس قرارداد منعقده بین استانداری نیمروز و فرمانداری زابل انجام شده است.
این طرح شامل 4/7 کیلومترشبکه فشارمتوسط و6/5 کیلومترشبکه فشارضعیف می باشد که توسط جهادسازندگی استان سیستان وبلوچستان به مورداجراء گذاشته شد.
محی الدین نجفی افزودبرای اجرای این طرح معادل 320 میلیون ریال ازسوی فرمانداری زرنج هزینه شده است.
وی گفت همچنین شبکه اب رسانی زرنج مرکز استان نیمروز افغانستان که توسط جمهوری اسلامی ایران اجراء شده روزچهارشنبه به بهره برداری رسید.
به گفته وی باهزینه280 میلیون ریال برای اجرای این شبکه، اب شرب موردنیاز ساکنین مرکزاین استان ازفاصله40 کیلومتری زرنج تامین شد.
مشاوروزیرامورخارجه بااشاره به کمکهای انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان گفت درادامه این سیاست قراردادجدیدی برای انتقال برق ازایران تا 20 کیلومتری غرب افغانستان بامسوولین این کشوربه امضاء خواهد رسید.
شهرزرنج مرکزاستان نیمروزبا16 هزار نفر جمعیت درغرب کشورافغانستان قرار دارد.