اسنادمالکیت مرتعداران اذربایجان شرقی توسط رئیس جمهوری ایران اعطاء شد # تبریز - ایرنا 1/4/74 برابر با 22 ژوئن 1995 طی مراسمی باحضوراقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اسناد مالکیت 40 هزارهکتارازمراتع استان اذربایجان شرقی به624 نفرازمرتعداران اعطاء شد.
دراین مراسم که روزپنجشنبه درشهرستان اهربرگزارشد 5 تن ازمرتعداران نمونه استان به نمایندگی ازمرتعداران نمونه اسنادمالکیت خود رااز رئیس جمهوری دریافت کردند.
مهندس فلاح معاون وزیرجهادسازندگی و رئیس سازمان جنگلهاو مراتع ایران طی سخنانی دراین مراسم بااشاره به لزوم حفظ وحراست ازجنگلهاومراتع گفت یکی ازموفقیتهای برنامه 5 ساله اول پیشبرداهداف دولت درحفظ منابع جنگلی و مراتع بوده است.
وی گفت تاکنون درسطح کشور6 میلیون هکتارازمراتع درقالب طرحهای مرتعداری به دامداران واگذارشده است.
مهندس فلاح بااشاره به اینکه درسطح استان اذربایجان شرقی قریب 5/2 میلیون هکتارمرتع وجودداردگفت سالانه 750 هزارتن علوفه دراین مراتع تولیدمی شود که پیش بینی می شود بااجرای طرحهای مرتعداری این میزان تادوبرابرافزایش یابد.
وی افزودتاپایان برنامه دوم80 هزارهکتاردیگرازمراتع استان اذربایجان شرقی به مرتعداران واگذارمی شود.
در استان اذربایجان شرقی از 5/2 میلیون هکتار مرتع ، 100 هزارهکتار به مرتعداران واگذارشده بود.