دفتر کمیته امداد امام خمینی / ره / در باکو مورد دستبرد قرارگرفت # باکو - ایرنا18/3/74 برابر با 8 ژوئن 1995 دفتر مرکزی کمیته امدادامام خمینی (ره ) یک تشکیلات خیریه در جمهوری اذربایجان چهارشنبه شب درباکو مورد دستبرد قرار گرفت.
سارق و یا سارقین باشکستن پنجره طبقه دوم ساختمان جدید این کمیته"که در حال حاضر بیش از 20 هزار نفر از مردم بی بضاعت جمهوری اذربایجان را در 15 منطقه این جمهوری تحت پوشش دارد" مقدار، متنابهی پول و مدارک را به سرقت برده اند.
یک مقام مسئول کمیته امداد امام خمینی جمهوری اذربایجان گفت این سرقت درحالی صورت گرفته که پلیس محلی ازساختمان مذکور نگهبانی می کرد.
به گفته وی مسئولین امنیتی جمهوری اذربایجان طی چهارشنبه شب و روز پنجشنبه باحضور در محل کمیته تحقیقات پیرامون چگونگی وقوع حادثه را اغاز کردند.
این مسوول تاکید کرد که سفارت ایران در باکو نیز با ارسال یادداشت های مختلف به دوایر رسمی جمهوری اذربایجان خواستار پی گیری جدی این حادثه شده است.
دفتر کمیته امداد امام خمینی 12 روز پیش به ساختمان جدیدی که از سوی دولت جمهوری اذربایجان در اختیار این کمیته قرار گرفته بود نقل مکان کرده است .
دفترصلیب سرخ بین المللی نیز بهمن ماه سال گذشته (ژانویه ، فوریه 95) در باکو مورد سرقت قرار گرفته بود.