یک هیئت متشکل از کشورهای مشترک المنافع وارد پایتخت افغانستان شد # کابل - ایرنا 18/3/74 برابر با 8 ژوئن 1995 یک هیئت بلند پایه روسیه به ریاست /سیرسوف سیرپتروویچ /رئیس کمیته دفاع و امنیت کشورهای مشترک المنافع روز چهارشنبه وارد کابل شد.
این هیئت قرار است بامقامات دولت افغانستان ازجمله برهان الدین ربانی رئیس جمهوری /احمدشاه مسعود وزیر دفاع سابق /نجیب الله لفرایی وزیر امورخارجه دیدار و گفتگو کند.
محور اصلی گفتگوهای این هیئت و مقامات افغانستان تشنجات موجود در مرزهای افغانستان باکشورهای ازبکستان و تاجیکستان وهمچنین روابط دوجانبه ذکر شده است ./ روابط افغانستان و برخی کشورهای مشترک المنافع خاصه ازبکستان به دلیل بمباران شمال افغانستان ازجمله استان بدخشان که منجر به کشته و مجروح شدن ده هاتن از ساکنان و خساراتی به این منطقه ها شده است به سردی گراییده است ./ دولت افغانستان همچنین ازبکستان رابه دلیل چاپ اسکناس های یک هزار افغانی برای ژنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی /اسلامی افغانستان تقبیح کرده و قرار است این موضوع رابه سازمان ملل متحد ارجاع دهد./ دولت برهان الدین ربانی همچنین ازبکستان رابه حمایت ازدوستم که بیش از یک سال است باقوای دولتی افغانستان می جنگد متهم کرده است ./ مذاکرات میان نمایندگان دوستم و دولت ربانی هفته پیش درتاشکند پایتخت ازبکستان به شکست انجامید./