گروههای حقوق بشربه تولید یک سلاح ضدانسانی توسط پنتاگون اعتراض کردند # نیویورک - ایرنا 1/3/74 برابر با 22 مه 1995 گروههای حقوق بشر امریکا مقامهای نظامی این کشور رابرای تولید سلاحهای ضدانسانی مورد انتقاد شدید قرارداده اند.
گروههای حقوق بشرمی گویند برنامه وزارت دفاع امریکا( پنتاگون ) برای توسعه سلاحهای لیزری که می تواند چشم سربازان دشمن راکورکند اقدامی نادرست است وتولید این نوع جنک افزارهامی تواند باب یک مسابقه تسلیحاتی غیرانسانی تررابگشاید.
به نوشته روزنامه ( یواس ای تودی ) این سلاح موسوم به سیستم لیزری ضد عامل ، یک ستون نوری شلیک می کند و ازاین قابلیت برخورداراست که می تواند افراد راازفاصله حدود هزارمتری نابیناکند.
نظامیان امریکا اذعان دارند که بکارگیری چنین سلاحی مضراتی دربردارد ولی درپاسخ گروههای حقوق بشربراین نکته پافشاری می کنند که مورداستفاده این جنک افزارجهت نابیناکردن چشم سربازان دشمن نیست .
انهامی گویند هدف اصلی تولید این سلاح ازکارانداختن سیستمهای "الکترواپتیک " ( دستگاه چشم الکترونیک ) مانند دستگاه موج یاب تانکها، تلسکوپهای سواربر اتشبارهاو دوربینهای چشمی است .
مقامهای پنتاگون قراراست تاماه اینده درمورد تولید کامل وگسترده این سلاح ضدانسانی تصمیم نهایی رااتخاذکنند.