بیش از 18 هزارمترمربع انواع فرش طی سال گذشته از استان کهکیلویه و بویر احمد صادرشده است # یاسوج - ایرنا4/2/74 برابر با24 اوریل 1995 مدیرکل صنایع دستی استان کهکیلویه وبویراحمد /جنوب غرب ایران /گفت بیش از 18 هزارو 300 مترمربع انواع زیرانداز درسال گذشته از این استان صادرشده است .
مجتبی سجادی روزدوشنبه گفت این مقدار صادرات نسبت به سال 72 بیش از 5/2 برابر رشد داشته است0 وی افزود ارزش ریالی این تولیدات که شامل گبه ،گلیم ، قالی وگچمه می باشد حدود یک میلیارد و265 میلیون ریال بوده است0 سجادی افزودتولیدات صنایع دستی استان کهکیلویه وبویراحمد که اغلب شامل انواع زیراندازمی باشد به کشورهای اروپایی صادر می گردد0