یک سرهنک بازنشسته لبنان : دوچرخبال ساقط شده اسراییلی عازم جنوب لبنان بوده اند # بیروت - ایرنا 17 بهمن 1375 برابر با 5 فوریه 1997 یک سرهنک بازنشسته لبنانی گفت : سرنشینان دوچرخبال ساقط شده اسراییل ماموریت داشته اند تا به نیروهای این رژیم در جنوب لبنان بپیوندند.
این دوچرخبال روز " سه شنبه " در شمال فلسطین اشغالی ساقط شدند.
سرهنک محمدجبار گفت : در یک هفته اخیر باتوجه به افزایش اعتراضات مسلمانان فلسطینی و لبنانی علیه اسراییل ، مقام های این رژیم تصمیم داشتند با اعزام نفرات جدید نیروهای نظامی خود را در جنوب لبنان تقویت کنند.
وی احتمال داد در میان کشته شدگان دست کم 4 فرمانده عالیرتبه ارتش اسراییل وجود داشته باشند.
رادیو اسراییل که در اولین خبر خود مناسب نبودن شرایط جوی را دلیل سقوط این دوچرخبال اعلام کرد ، مدعی شده که سرنشینان این دو چرخبال از ماموریت لبنان باز می گشته اند.
برخی منابع محلی ادعای مناسب نبودن شرایط جوی در منطقه را تکذیب می کنند * 40 *