نخست وزیر موقت پاکستان : این کشور با بدترین بحران اقتصادی روبروست 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اسلام آباد - ایرنا 22 دی 1375 برابر با یازدهم ژانویه 1997 نخست وزیر پاکستان گفت : این کشور با بدترین بحران مالی در سال های اخیر روبروست و دولت وی برای مهار آن هرگونه تلاش ممکن را انجام می دهد.
ملک معراج خالد روز شنبه در لاهور افزود اگر دولت بوتو برکنار نمی شد ممکن بود بحران رو به تزاید مالی ، کشور را به ورشکستگی بکشاند.
دولت بی نظیر بوتو پانزدهم آبان ماه گذشته / 5 نوامبر / به اتهام ناتوانی در اداره کشور ، مشکل اقتصادی و فساد دستگاه اداری از سوی رییس جمهوری این کشور برکنار شد.
مطبوعات پاکستان به نقل از وی نوشتند دولت موقت تلاش می کند تا اوضاع اقتصادی بهبود یابد و مشکلات به دولت منتخب بعدی منتقل نشود.
* 40 *