یک مقام بین المللی:ایران درزمینه بهداشت باروری موفقیت چشمگیری داشته است # اصفهان - ایرنا 20 آبان 1375 برابر با 10 نوامبر 1996 " شویون سو" سرپرست صندوق جمعیت سازمان ملل درایران گفت : جمهوری اسلامی در زمینه بهداشت باروری موفقیت های چشمگیری داشته است.
وی روز یکشنبه در اصفهان واقع در مرکز ایران دلیل این موفقیت را ادغام بهداشت باروری ایران در سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه ذکر کرد.
وی بااشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت درایران از 2/3 درصد به 56/1 درصد افزود : هنوزدر برخی از استانها و مناطق دوردست روستایی ایران نرخ رشد جمعیت بالاست.
نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل درایران هم چنین گفت: این صندوق در زمینه های فنی واجرایی جهت سرشماری عمومی نفوس ومسکن بامرکزامارایران همکاری دارد.
شویون سو افزود: این صندوق ازنظرفنی درتجدید نظرفرم های اماری وازنظراجرایی درفراهم اوردن کامپیوترهای جدیدبرای اجرای سرشماری همکاری دارد.
(41)