درآمد واردات گمرکی لبنان در 9 ماه گذشته 35 درصد افزایش یافته است # بیروت - ایرنا 18 مهر 1375 برابر با نهم اکتبر 1996 درامد واردات گمرکی لبنان طی 9 ماه گذشته حدود یک هزارو170 میلیارد لیره لبنان بوده که در مقایسه با 865 و نیم میلیارد لیره درمدت مشابه از سال 1995 میلادی 35 درصد افزایش را نشان می دهد.
بندر و فرودگاه بین المللی بیروت به لحاظ اهمیت به ترتیب نخستین و دومین مبادی ورودی بودند.
از طرف دیگر روزسه شنبه اعلام شد : صادرات بیست هزار تن سیب لبنانی به مصر اغاز شده است .
این توافق درپی تماس تلفنی شوقی فاخوری وزیر کشاورزی لبنان با همتای مصری اش احمد جویلی بدست امد.
برای صادرات سیب لبنانی به اردن وعربستان سعودی نیز توافق های مشابهی بعمل امده است .
* 40 *