ایران وارمنستان برای ساخت ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله همکاری می کنند # اصفهان - ایرنا 18 مهر 1375 برابر با نهم اکتبر 1996 وزیر شهرسازی ارمنستان گفت : دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان در زمینه ساخت ساختمانهای مقاوم دربرابر زلزله همکاری می کنند .
فیلس پیرومیان روز سه شنبه در اصفهان / مرکز ایران /افزود باامضای یادداشت تفاهم همکاری منطقه ای و تبادل تجربیات در زمینه مسایل فنی و تکنیکی زلزله نگاری ، نقشه برداری و توپوگرافی گسترش می یابد .
وی ایجاد شرایط مناسب برای همکاری شرکت ها و پیمانکاران ساختمانی دو کشور را از دیگر زمینه های گسترش این همکاری دوجانبه دانست .
* 40 *