مهاجران افغانی در پایتخت هند بر علیه طالبان تظاهرات کردند 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دهلی نو - ایرنا 10 مهر 1375 برابر با یک اکتبر 1996 هزاران تن از مهاجران افغانی مقیم دهلی نو روز سه شنبه بابرپایی تظاهراتی ، اشغال کابل توسط گروه طالبان را محکوم کردند.
تظاهرکنندگان که برعلیه طالبان شعار می دادند، از دولت " برهان الدین ربانی " به عنوان دولت قانونی افغانستان حمایت کردند.
مهاجران افغانی قوانین اعمال شده از سوی طالبان در مناطق تحت اشغال این گروه را محکوم و آن را یک حرکت ضد اسلامی خواندند.
تظاهرکنندگان همچنین ضمن محکوم کردن دخالت کشورهای خارجی در بحران جاری افغانستان ، خواستار قطع کمک به طالبان شدند.
بیش از 25 هزار مهاجر افغانی در هند زندگی می کنند و حدود 95 درصد آنها دردهلی نو ساکن هستند.
* 40 *