یک روزنامه هندی :آمریکا درراس کشورهای حامی تروریسم قرار دارد # دهلی نو - ایرنا 11 مرداد 1375 برابر با یکم آگوست 1996 روزنامه اردو زبان " دعوت " چاپ هند نوشت : " آمریکا در راس کشورهای حامی تروریسم قرار دارد و مروج تروریسم دولتی و غیر دولتی می باشد ." دعوت درسرمقاله خود تحت عنوان "آمریکا و تروریسم " می افزاید : تعریف آمریکا ازتروریسم ، جز پنهان سازی این پدیده مطلقاآمریکایی چیز دیگری نیست .
در پی انفجار بمب در مرکز شهر آتلانتا درآمریکا ، کارشناسان و مقامات رسمی آن کشور یک بار دیگر تروریسم را یک پدیده مذهبی توصیف کردند که از آفریقای شمالی ،غرب آسیا وآسیای میانه ظهور کرده است.
روزنامه " دعوت " این تعریف راناشی از انگیزه سیاسی دانسته وآنراتبعیض آمیز خواند .
دعوت می افزاید : سازمان جاسوسی آمریکا " سیا " قبلا به عنوان مخوف ترین سازمان تروریستی درجهان شناخته شده است .
" آمریکا کشورهای آزاد یخواه ازجمله کوبا،ایران ،عراق ، سودان و لیبی را تروریست نامیده و مقاومت آنها در برابر زورگویی و تهدید واشنگتن را تروریسم می داند ." " اما به طوریکه مشاهده می شود همه چیز درحال دگرگونی است و شواهدانکار ناپذیری دردست است که اخیرا آمریکا از تروریسم آمریکایی صدمه دیده است " دعوت افزود : کشورهای جهان درحال پیوستن به صف کشورهایی که علیه انحصارطلبی آمریکا برخاسته اند ، قراردارند .
دعوت درپایان می نویسد: حتی متحدین ثابت قدم آمریکا یعنی کشورهای غربی این تعریف واشنگتن راکه باهدف گمراه کردن افکار عمومی جهان صورت گرفته است ، رد می کنند .
* 40 *