یک هفته نامه هندی: انفجار ظهران ناشی از خشم اعراب نسبت به آمریکاست # دهلی نو - ایرنا 11 مرداد 1375 برابر با 1 اگوست 1996 یک هفته نامه هندی نوشت :حادثه اخیر انفجار بمب درظهران عربستان سعودی نشانگر عزم مردم این کشور دربرطرف کردن مشکلاتی که توسط رژیم تحت الحمایه آمریکا برآنها تحمیل شده است .
هفته نامه "صداقت " چاپ "پونه" درسرمقاله اخیرخود نوشت : گروههایی که علیه سوء اداره رژیم عربستان سعودی دست به شورش مسلحانه زده اند،می خواهند ازاین طریق خشم خودرانسبت به آمریکا نشان دهند، زیرا آنها آمریکا رامنشاء تمامی مشکلات خود می دانند .
"صداقت "درادامه می افزاید: این گروه ها می دانند که آمریکا دارایی های کشورشان را غارت می کند ، بقای رژیم آل سعود راتضمین و وسایل خوشگذرانی انرا فراهم کرده و از سرزمین عربستان به عنوان پایگاه نظامی خود استفاده می کند.
به نوشته این هفته ناتمه ، به همین دلیل انفجار بمب درظهران مورد انتقاد اعراب قرار نگرفت زیراآنهابا کسانی که سالها مایه رنج و عذاب خود بوده اند احساس همدردی نمی کنند .
صداقت نوشت : مردمی که دربدترین شرایط بسرمی برند، و از لذات زندگی محروم هستند نمی توانند نسبت به کسانی که دارایی آنها را غارت می کنند ،زندگی بسیار پرزرق وبرقی دارند و منابع ملی رابه هدرمی دهند و نیز نسبت به آمریکا که آنهارا تشویق به این کار می کند، بی تفاوت مانده و ازخود واکنشی نشان ندهند .
(41)