دو سوم اعضای حزب سیاسی " رفورم" آمریکا از" راس پرو" پشتیبانی می کنند # تهران - ایرنا 11 مرداد 1375 برابر با یکم آگوست 1996 دو سوم اعضای حزب سیاسی " رفورم" آمریکا از نامزدی "راس پرو" در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پشتیبانی می کنند .
موسسه حسابداری معروف "ارنست اند یانک " روز چهارشنبه نتایج یک نظر خواهی عمومی از اعضای حزب " رفورم " آمریکا را منتشر کرد.
بر طبق این نظر خواهی 6/64 درصد اعضای حزب " رفورم" آمریکا که چهار سال پیش توسط "راس پرو" میلیادر اهل ایالت تکزاس آمریکا بنیانگذاری شده از وی به عنوان رییس جمهور احتمالی آینده آمریکا حمایت می کنند.
نتایج نظر خواهی یادشده نشان می دهد، 8/27 درصد از اعضای حزب "رفورم" آمریکا از" ریچارد لم " فرماندار سابق ایالت " کلرادو" حمایت می کنند و انجام این نظر خواهی از اعضای حزب " رفورم" ، یکی از نخستین مراحل پارلمانی انتخاب " راس پرو" به عنوان نامزد مورد نظر حزب برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا می باشد .
***