مدیر مسئول هفته نامه بهمن تقاضای تجدید نظر در حکم دادگاه کرد # تهران - ایرنا 30 تیر 1375 برابر با 20 جولای 1996 دکتر " سید عطاء الله مهاجرانی " مدیر مسئول هفته نامه بهمن از دادگاه عمومی تهران ، تقاضای تجدید نظر برای رای صادره در خصوص این هفته نامه کرد.
هفته نامه بهمن روز شنبه اعلام کرد : مدیرمسئول این هفته نامه به رای صادره دال برمجرمیت و مجازات مترتب بران اعتراض دارد و خواستار تجدیدنظر شده که این تقاضا در دادگاه تجدید نظر استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دادگاه عمومی تهران در چهارمین جلسه هیات منصفه مطبوعات که چهارم تیر ماه امسال برگزار شد با اکثریت اراء مدیر مسئول هفته نامه بهمن را مجرم شناخت .
این دادگاه " مهاجرانی " را با توجه به سوابق کاری مستحق به تخفیف در مجازات دانست .
براساس رای صادره " عطاء الله مهاجرانی " مدیرمسئول هفته نامه بهمن به پرداخت پنجاه هزار تومان جریمه نقدی و یک سال محرومیت از مشاغل مطبوعاتی محکوم شده است .
* 40 *