سفارت آلمان درتهران از دادن روادید به تعدادی از مسوولان ورزشی ایران خود داری می کند # تهران - ایرنا 19 تیر 1375 برابر با نهم جولای 1996 فدراسیونهای ورزشی ایران برای شرکت درکنگره سالانه فدراسیون های بین المللی رشته های مربوطه باید از طریق آلمان واخذ ویزای آمریکااز سفارت آمریکا درآلمان عازم اتلانتاشوند اماسفارت آلمان درتهران از دادن ویزا طفره می رود.
یک مقام مطلع درکمیته ملی المپیک ایران دراین باره به ایرنا گفت : از یک ماه قبل بایادداشت رسمی وزارت امورخارجه وطی کلیه مراحل قانونی از سفارت آلمان درتهران تقاضای ویزا برای پنج نفراز مسوولان را کرده ایم.
این مقام مسوول گفت :ازسوی دیگر باسفارت آمریکا درفرانکفورت هماهنگی های لازم انجام شده و این افراد باید روز پنج شنبه درمحل این سفارت برای اخذویزای آمریکا حاضر باشند.
به همین جهت لازم است این پنج نفر صبح فردا(چهارشنبه )به آلمان عزیمت کننداماباوجود پیگیریهای متوالی ، سفارت آلمان درتهران تاکنون ویزای ورود به ان کشور رابرای انان صادرنکرده است افراد فوق ، روسای فدراسیونهای والیبال ، شمشیربازی ، ژیمناستیک ، هندبال و نایب رئیس فدراسیون کشتی هستندکه درصورت ادامه کارشکنی سفارت آلمان درتهران ، اجلاس مهم فدراسیونهای بین المللی رشته های خود دراتلانتارااز دست خواهندداد .
(41)