منابع دولتی افغانستان : اجلاس اخیر" قندهار" هیچ دستاوردی برای گروه طالبان نداشته است # کابل - ایرنا 20 خرداد 1375 برابر با نهم ژوئن 1996 منابع دولتی افغانستان مدعی شدند که اجلاس اخیر" قندهار" که باحضور گروه طالبان ورهبران ونمایندگان چهار حزب جهادی این کشور برگزارشد، هیچ دستاوردی برای گروه مذکور نداشته است .
یک منبع نزدیک به دولت برهان الدین ربانی رییس جمهوری افغانستان بعدازظهر یکشنبه اعلام کرد : هدف گروه طالبان ازتشکیل چنین نشستی ایجاد یک جبهه جدیدنظامی درمقابل ائتلاف دولت وحزب اسلامی گلبدین حکمتیار بوده است اماانها درتحقق چنین هدفی شکست خوردند.
این منبع گفت : شرکت کنندگان در اجلاس " قندرها" حتی برسرصدور یک قطعنامه سیاسی ویانظامی نیز به توافق بایکدیگر نرسیدند وتنهاهمگی انهابرتشکیل یک دولت موقت واستعفای ربانی ازقدرت نظرمشترک داشتند.
منبع مذکور بابیان این مطلب که درتماس های اخیر نمایندگان دولت باسید" احمد گیلانی " رهبرحزب ،" مولوی یونس خالص " رهبر حزب اسلامی " شاخه خالص " دولت امادگی خودرابرای انتقال قدرت به یک مرجع قابل قبول همه گروهاوتشکیل دولت موقت اعلام کرده است گفت : تشکیل دولت فراگیر ملی خواست دولت ومتحدان ان است .
این منبع نزدیک به دولت کابل همچنین نشست قندهار راکه باحضور رهبران طالبان ،گیلانی ،خالصی ومولوی محمد نبی محمدی رهبرحزب حرکت انقلاب اسلامی ونماینده صبغت ا...مجددی رهبرجبهه نجات ملی برگزارشد راحرکتی انفعالی وعکس العمل دربرابر پیوستن حکمیتار به دولت دانست .
یک عضو دیگر دولت افغانستان نیز که نخواست نامش فاش شود ،گفت : ازنظر گروه طالبان وبرخی دیگر ازرهبران کروه های موجود دراین کشور ، اتحاد حکمیتار ،احمد شاه مسعود ،ربانی وعبدالرسول سیاف رهبرحزب اتحاداسلامی صف بندی جدید اخوان المسلمین درصحنه افغانستان محسوب می شود وبه همین دلیل انان درصدد تشکیل یک جبهه ضداخوانی برامده اند.
وی بااین وجوداحتمال سفرنمایندگان خالص و گیلانی به کابل رابعید ندانست وگفت: برخی شواهد نیز حاکی ازان است که طالبان خواستار میانجیگری مولوی محمد نبی محمدی بین این گروه ودولت کابل شده اند.
این منبع انتقال بخشی ازی نیروهای گروه طالبان به شمال شرقی استان " لوگر " برای تصرف " حصارک " درنزدیکی جلال اباد رانتیجه شکست اجلاس قندهار دانست .
به دعوت گروه طالبان نمایندگان ورهبران احزاب جبهه نجاب ملی حزب محاذملی ، حرکت انقلابی اسلامی وحزب اسلامی " شاخه خالص " سه شنبه گذشته درقندهار مرکز سیاسی گروه طالبان بایکدیگر مذاکراتی انجام دادند.
(41)