یک سیاستمدار ژاپن خواهان لغو حاکمیت فامیلی سوهارتو بر اقتصاد اندونزی # توکیو- ایرنا 29 اسفند 1376 برابر با 20 مارس 1998 یک سیاستمدار برجسته از حزب های اتئلافی حاکـم بر ژاپـن ، خـواهـان لغـو حاکمیت بازرگانی خویشاوندی رییس جمهوری اندونزی بر اقتصاد این کشور شد.
"تاداتوشی آکیبا" رییس امور سیاسی حزب سوسیال دمکرات ژاپن روز جمعه گفت که"محمد سوهارتو" رییس جمهوری اندونزی باید دسـت فامیل هایش را از شریان- های اقتصاد این کشور کوتاه کند.
"سوهارتو" 76 ساله برای هفتمین بار پیاپی روز سه شنبه گـذشـته بدون رقیب برای یک دوره پنجساله دیگر در سمت رییس جمهوری اندونزی ابقا شد.
"آکیبا" که هفـتـه گذشته با "ریوتارو هاشی موتو" نخـست وزیـر ژاپــن به جاکارتا سفر کرده بود ، افزود: اندونزی باید 50 بند موافقت نامه با صندوق بین المللی پول ازجمله انجام اصلاحات در زمینه بازرگانی فامیلی سوهارتو را اجرا کند.
صندوق بین المللی پول دو هفته پیش تصمیم گرفت تا پرداخت بخـش دوم وام در نظر گرفته شده خود برای اندونزی که شامل سه میلیارد دلار است به خاطر تاخیر در انجام اصلاحات اقتصادی این کشور را به آینده موکول کند.
صندوق بین المللی پول تصویب کرده است تا وامی به ارزش 43 میلیارد دلار را برای رهاندن اندونزی از بحران اقتصادی در اختیار جاکارتا قرار دهد.
ژاپن نیز پس از تصمیم صندوق بین المللی پول خبر داد که توکیو نیز پرداخت پرداخت وام 20 میلیارد ینی به جاکارتا را با نهادهای جهانی هماهنک می کند.