رییس یونسکوم: روح تازه ای درهمکاری عراق با بازرسان سازمان ملل حاکم است 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین- ایرنا 29 اسفند 1376 برابر با 20 مارس 1998 "ریچارد باتلر" ریـیـس کمیسیون ویـژه سازمـان ملل جهت بازرسـی از عـراق ( یونسکوم ) اعلام کرد: از زمان امضای یاد داشت تفاهم بیـن عراق و دبیر کل سازمان ملل، روح تازه ای در همکاری مقام های این کشور با یونسکوم حاکم شده است.
وی روز جمعه در سر راه خود به بغداد در یک همایش مطبوعاتی در وین اظهار داشت: ما امیدواریم این روح همکاری حفظ و تداوم یابد.
"باتلر" اظهار داشت: من روز شنبه در راس هیـاتی عـازم بغداد خواهم شد و روز دوشنبه با هیاتی از سوی دولت عراق به ریاست "طارق عزیز" نخسـت وزیــر این کشور گفت وگو خواهم کرد.
وی گفت: هـدف از این گفت وگو فراهـم شدن مقدمات آغاز بازرسی از کاخ های "صدام حسین" رییس جمهوری عراق است.