شورای امنیت از تصمیم مرجع حکمیت تعیین سرنوشت شهر برچکو استقبال کرد # سازمان ملل - ایرنا 29 اسفند 1376 برابر با 20 مارس 1998 شـورای امنیت از تصمیم اخیر مرجع حکمیت برای تعیین سرنوشت شهر برچکو، استقبال کرد و این تصمیم را در جهت منافع روند صلح بوسنی دانست.
مرجع حکمیت شهر برچکو ، روز 24 اسفند (15 مارس ) ، در رم اعلام کـرد: تصمیم گیری در مورد سرنوشت نهایی این شهر را تا بعد از ژانویه سال 1999 به تاخیر انداخته است.
برچکو شهری در شمال بوسنی است و نیمه های شرقی و غربی مناطق تحت کنترل صرب ها را به صورت یک باریکه ارضی به هم متصل می کند.
فدراسیون بوسنی هرزگوین، متشکل از مسلمانان و کروات ها و جمهوری خود- خوانده صربسکا، درمذاکرات صلح "دیتون" نتوانستند برای تعیین سرنوشت نهایی این شهر به توافق برسند و این کار به عهده یک مرجع حکمیت محول شده است.
این مرجع ، سال گذشته ، اداره این شهر را موقتا به نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در بوسنی محول کرد.
مرجع حکمیت که نمایندگانی از فدراسیون بوسنی هرزگوین و جمهوری صربسکا در آن حضور دارند، قرار است با تعیین سرنوشت نهایی برچکو آن را در اختیار یکی از دو طرف قرار دهد.
این مرجع اخیرا اعلام کرد تصمیم گیری نهایی در این مورد در حال حاضر به نفع روند صلح بوسنی نیست و آن را به تاخیر انداخت.
شورای امنیت در یک بیانیه رسمی که روز پنجشنبه توسط " عبدلی مرمود - وصلاح " رییس گامبیایی شورا قرائت شد از دولت بوسنی هرزگوین و صرب ها خواست به این تصمیم گردن نهند.
شورا همچنین بر اهمیت همکاری فوری و کامل طرف های قـرارداد صلح دیتون بر اجرای تعهدات خود و از جمله همکاری با ناظر بین المللی بـرچکو و اداره نمایندگی عالی سازمان ملل تاکید کرد.