وزیرمحیط زیست فنلاندبارییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت وگو کرد # تهران - ایرنا: 11 اسفند 1376 برابر با دو مارس 1998 درملاقات روز دوشنبه وزیر محیط زیست فنلاند بارییـــس سازمان حفاظت محیط زیست ایران علاقه دوکشور نسبت به همکاری های متقابل در راستای منافع دوملت - استفاده معقول و پایدار از منابع طبیعی و احیای محیط زیست انسانی - اموزش - تحقیقات زیست محیطی و اجرای برنامه های توسعـــه پایدار مورد تاکید قرارگرفت.
در ملاقات "بکاها ویستو" وزیر محیط زیست فنلاند که مسوولیت وزارت توسعه همکاری های بین المللی این کشور را نیز به عهده دارد "معصومه ابتکــــار" وضعیت محیط زیست وتلاش های جمهوری اسلامی ایران برای نیل به توسعه پایـدار مطالبی بیان داشت.
وی در این راستـــا برای پیشبرد اهداف زیست محیطی تشکل های مردمی را مورد تاکید قرارداد.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران همچنیــن به فعالیت های بین المللی سازمان محیط زیست و عضویت ان در 12 کنوانسیـــــون بین المللی ونیز همکاری بابرنامه های محیط زیست سازمان ملل اشاره کرد.
دوکشور همچنین نسبت به اجرای طرحهای مشترک - تبادل تجربیــــــات و اطلاعات و فن آوری های زیست محیطی اظهار علاقه کردند.