یک هفته نامه عربی : امریکا در قتل عام مردم الجزایر نقش دارد # بیروت - ایرنا شش بهمن 1376 برابر با 26 ژانویه 1998 هفته نامه "الوطن العربی" چاپ پاریس ، روز دوشنبه نوشت که ، امریکا در قتل عام های مردم الجزایر نقش دارد .
به نوشته "الوطن العربی"، هدف قتل عام و کشتار ساکنان "مثلث مرک" در مناطق میانی الجزایر، تخلیه این مناطق از ساکنان بومی برای اجرای طرح ـ های عمرانی ، صنعتی و کشاورزی به سود نظامیان حاکم و شرکت های چند ملیتی امریکایی است.
"الوطن العربی" افزود: دخالت بسیاری از محافل بین المللی، چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در جنایت های مختلف پنهان نیست .
این هفته نامه نوشت: کشتارها و قتل عام های مردم بیگناه الجزایر ، در مناطقی روی می دهد که، ساکنان آنجا همگی به جبهه نجات اسلامی رای دادند .
این هفته نامه باطرح این پرسش که چرا تاسیسات نفتی هدف قرار نمی گیرد، نوشت : نظامیان رژیم حاکم برای غارت ثروت های ملی ، حفاظت این تاسیات را شدت بخشیده اند .