سفیر کوبا در بلغارستان پایداری ایران در مقابل امریکا را ستود # انکارا - ایرنا: شش بهمن 1376 برابر با 26 ژانویه 1998 سفیرکوبا در بلغارستان گفت:ایران نمونه برجسته کشورهایی است که می کوشند در برابر امریکا از هستی خویش دفاع کنند.
خانم "خوانا ماتینس" سفیر کوبا در بلغارستان در گفت و گو با خبرنگـاران در تحلیلی در مورد مقاومت برخی کشورها در مقابل تلاش امریکا برای زیر سلطه دراوردن انها ، گفت : ایران نمونه بارز این کشورهاست.
وی با اشاره به اینکه کشورهای بسیاری در جهان هستند که می کوشندازاستقلال خود دفاع کنند گفت: این کشورها با شایستگی تمام در مقابل تلاش امریکا برای یک قطبی کردن جهان ، مقاومت می کنند.