یک فضانورد استرالیایی در ایستگاه فضایی میر مشغول بکار شد # مسکو- ایرنا: ششم بهمن 1376 برابر با 26 ژانویه 1998 "آندریو توماس" فضانورد استرالیایی که با فضا پیمای "اندیور" به فضــا رفته است، روز یکشنبه جایگزین "دیدود ولف" فضانـورد آمریکـایی در ایستـگاه فضایی میر شد.
"ولف" ازسپتامبر سال 1997 میلادی درایستگاه فضایی میر مشغول بکار بود.
"توماس" دارای درجه دکتری مکانیک و محقق سرشناسی در امور جـاذبه زمـین است.
وی درماه مه سال 1996 نیز به مدت ده روز سفری به فضا داشت و این بار قصد دارد به مدت سه ماه درایستگاه فضایی میر بسر برده و درماه مه 1998 به زمین بازگردد.
"ولادیمیر سالاویف" فـرمانده روسـی میر اعلام کرد: ولف در پنـج روز آینده توماس را از نحوه فعالیت در"میر" در چارچوب برنامه مشـترک فضایی آمریکا و روسیه آگاه خواهد کرد.
در پنج روز آینده یک سفینه باربر روسیه برای فـراهم کردن شـرایط اتصال اندیو به میر و انتقال 5/1 تن بار که از زمین آورده شده است در فضای نزدیک این ایستگاه پرتاب خواهد شد.
اندیو ساعت 59:15دقیقه روز 29 ژانویه (9 بهمن ماه ) از میر جدا می شود و پس از عکسبرداری از" میر" در ساعت 36 :13 دقیقه روز 1 فوریه (12بهمن ماه ) به زمین فرود خواهد آمد.