شورای همگرایی روسیه ، قزاقستان ، بلاروس و قرقیزستان اغاز به کار کرد # مسکو - ایرنا: دو بهمن 1376 برابر با 22 ژانویه 1998 شورای همگرایی روسیه ، قـزاقستان ، بلاروس و قرقیزستان روز پنجشنبه با حضور روسای جمهوری ایــن کشورها بـا هـدف ایجـاد زمینه تشکیل بازار مشترک اقتصادی در این منطقه ، در کاخ کرملین مسکو اغاز به کار کرد.
بر اساس طرحی که قزاقستان پیش نویس ان را مطرح کرده است ، در یک دوره شش ساله تمام تعرفه ها و محدودیت های صادراتی و وارداتی بین این کشورها حذف می شود.
این طرح متضمن آزادی کامل در گردش کالا ، خدمات و پول اسـت و دولـت های عضو را به اعمال سیاست واحد در امور کشاورزی و حمل و نقل مکلف می کند.
در این اتحادیه اقتصادی کشورهای عضو از اتخاذ هرگونه سیاستی که بر خلاف اصول قرارداد باشد ، منع شده اند.
مراحل اجرای قرارداد به دوبخش سه ساله تقسیم شده است و شورای بین الدولی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در آن خواهد بود.
* 139 *