استاندار اکیناوا باساخت پایگاه جدید امریکایی درشهر "ناگو" مخالفت کرد # اکیناوا - ایرنا 25 دی 1376 برابر با 15 ژانویه 1998 استاندار "اکیناوا" ، به صورت صریح ، با ساخت پایگاه جدید امریکا در آب های ساحلی شهر " ناگو" در جنوب ژاپن ، مخالفت کرد.
9/52 درصد مردم شهر"ناگو" ، ماه گذشته ، در جریان یک همه پرسی ، به طرح ساخت یک پایگاه امریکایی ، که دولت ژاپن از ان حمایت می کرد، رای منفی دادند.
" ماساهیده اوتا " استاندار اکیناوا ، به خبرنگاران گفت : هم اکنون ، سرگرم بررسی راه دیگری برای همکاری با دولت مرکزی ژاپن است.
وی افزود: دولت ژاپن ، در اغاز ، طرح ساخت یک پایگاه چرخبال ، به صورت موقت را داشت ، اما هم اکنون تصمیم دارد تا ان را به صورت دائمی بنا کند.
استاندار اکیناوا، پیشتر گفته بود، که رای منفی مردم شهر " ناگو "، در زمینه ساخت یک پایگاه نظامی امریکایی در این منطقه، قابل احترام است.
" تتسویا هیگا" شهردار " ناگو " ، پس از ان که در جریان دیدار با نخست وزیر ژاپن متقاعد شد، که باید با انتقال پایگاه چرخبال های امریکایی از مرکز اکیناوا به ساحل شهرش موافقت کند، از سمتش استعفا کرد.
استاندار اکیناوا ، بار دیگر تاکید کرد، که در جریان انتخابات اینده شهرداری " ناگو "، از نامزدی حمایت می کند که مخالف ساخت پایگاه امریکایی در این شهر باشد.
براساس امارهای رسمی ، پایگاه بیش از 75 درصد از 47 هزار نظامی امریکایی مستقر در ژاپن ، هم اکنون در جزیره اکیناوا قرار دارد.
مردم و مقام های اکیناوا، پیشتر با انجام راهپیمایی و شرکت در همه پرسی ، خواستار کاهش شمار جنگجویان امریکایی در این جزیره شده بودند.
مقام های رسمی توکیو و واشنگتن ، در واکنش به مخالفت های مردمی، تصمیم گرفتند، تا پایگاه چرخبال های امریکایی " فوتن ما" را از شهر" ناها" مرکز اکیناوا ، به سواحل شهر "ناگو" در شمال اکیناوا منتقل کنند.