ترکیه وابسته اداری کنسولگری یونان را در استانبول عنصر نامطلوب خواند # انکارا - ایرنا یک دی ماه 1376 برابر با 22 دسامبر 1997 وزارت امور خارجه ترکیه روز دوشنبه وابسته اداری کنسولگری یونان در استانبول را عنصر نامطلوب خواند و خواستار خروج وی از ترکیه شد.
"سرمد اتاجانلی" معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: وزارت امور خارجه ترکیه از وی به دلیل انجام فعــالیت های غیرمناسب با موقعیت سیاسی اش ، خواستار ترک این کشور در هفت روز اینـــده شده است.
این مقــام در خصوص دلیل اصلی اخراج وابسته اداری کنسولگری یونان در استانبول افزود، وی به دلیل انجام فعالیت های غیرمناسب با موقعیتش همانند "جمع اوری اطلاعات " از ترکیه اخراج شده است.
اتاجانلی گفت: سفیر یونان خواستار یک مهلت هفت روزه بــــرای وابسته اداری ان کشور در استانبول جهت ترک ترکیه شده است.