"تشرین" از اعراب خواست به آمریکا و اروپا در روند سازش امیدوار نباشند # دمشق - ایرنا اول دی 1376 برابر با 22 دسامبر 1997 روزنامه سوری "تشرین" روز دوشنبه از دولت هـای عـرب خواست تا نسبت به فشار اروپا و آمریکا بر اسراییل در چهارچوب روند صلح امیدوار نباشند.
تشرین نوشت : دل بستن برخی از اعراب به این مسئله بی مورد است.
این روزنامه تاکیـد کرد: تنهــا راه حل مناسب برای بحران کشورهای عرب وحدت و همبستگی اعراب است و این همبستگی می تواند دریچه های نفوذ به منطقه را بر اسراییل مسدود کند.
تشریـن از ایـن که برخی از سران عرب همچنان در عادی سازی روابط خود با اسراییل شتاب می کنند، ابراز تاسف کرد.
* 139 *