طرح دولت ایتالیا برای جریمه شرکت های ایتالیایی تابع قوانین فرامــــرزی آمریکا # رم - ایرنا 24 آذر 1376 برابر با 15 دسامبر 1997 براساس طرح قانونی که دولت ایتالیا روز دوشنبه به سنای این کشور ارایه کرد ، شرکت های ایتالیایی در صورت عمل به قوانین تحریم ایــران ، کوبـا و لیبی ، به پرداخت جریمه های سنگین محکوم خواهند شد .
در این طرح قانونی آمده است :آن دسته از شرکت های ایتالیایی که به هر نحو در معرض تهدید قوانین آمریکایی " هلمز- برتون" و "داماتو" قرار دارند اگر این قوانین را رعایت کنند و یا پیامدهای منفی عدم اجرای آنها را به اطلاع مقامات مربوط نرسانند ، باید جریمه های هنگفت بپردازند.
براساس طرح دولت ایتالیا، مطلع نساختن مقامات از تعرضات آمریکا علیه شرکت های ایتالیایی جریمه ای بین 15 تا 90 میلیون لیر و اجـــرای قــوانین آمریکایی داماتو و هلمز- برتون بین 30 تا 180 میلیون لیر (18 تا 110 هزار دلار ) جریمه خواهد داشت .
براساس طرح قانونی دولت ایتالیا، شرکت های تجاری طرف قرارداد با ایران ، لیبی و کوبا ، باید مقامات ذی ربط را ، بطور مستقیم یا از طریق وزارت تجارت خارجی این کشور در جریان تهدیدات و تنبیهات آمریکایی ها قرار دهند.
در این طرح قانونی همچنین تصریح شده است که " هیچ شرکت ایتالیایی حق ندارد به هیچ نحو به دستورات آمریکا مبنی بر تحریم ایران ، کوبا و لیبی عمل کند .