قرارداد نفتی "توتال" ، زمینه ساز دیدگاه "خانه کوچک اروپایی " # تهران - ایرنا 21 آبان 1376 برابر با 12 نوامبر 1997 قرارداد "توتال" با به چـــالش کشیدن سیادت امریکا در روابط با اروپا می رود تا به عنوان نماد" استقلال طلبی" و "گـــــریز از مرکز" ، زمینه ساز دیدگاه "خانه کوچک اروپایی " باشد.
دیدگاه خانه کوچک اروپایی ، یا به عبارت دیگر" اروپا برای خود اروپا" که بویژه در دهه 1950 میلادی از سوی بـرخی از سیاستمداران بزرک اروپایی از جمله ژنرال "دوگل" فرانسوی ، طرح شد ، استقـلال همه جانبه اروپا از امریکا را در سرلوحه تمامی هدف های راهبردی این قاره قرارداده بود.
اینک در استانه ورود به هــزاره سوم میلادی ، به نظر می رسد دولتمردان اروپایی گام های شتابان تری را به سوی تحقق این رویای دیرینه می پیمایند.
فرانسه به عنوان مهد نظریه پــردازی های استقلال جویانه ، انحصار طلبی های کاخ سفید را که در قالب طرح هایــی چون "داماتو" و یا"هلمز برتون" رخ نموده ، اشکارا به مبارزه طلبیده است .
طرح "داماتو" با زیرپا نهادن قوانین تجارت بین المللی ،تهدید کرده است که شرکت های سرمایه گذار طرف معامله با جمهوری اسلامی ایران را با اقــدام های تلافی جویانه اقتصادی واشنگتن رو به رو خواهد کرد.
شرکت فرانسوی "توتال" در کمال بی اعتنایی به این تهدیدات در مهر مـاه گذشته به همراه شرکت های روسی و مالزیایی در قالب کنسرسیومی ، یک قرارداد دو میلیارد دلاری برای تـوسعه میدان گازی "پارس جنوبی" با شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران امضا کرد.
به گفته صاحبنظران سیاسی ، بر خلاف دهه های پیشین در این ازمون ، اروپا نیز چتر حمایتی خود را بر سر پاریس کشیده و یکصدا به امریکا" نه" گفت .
"لئون بریتون" کمیسر اروپا به امریکا هشدار داده است که دربرابر شرکت نفتی توتال فرانسه هیچ اقدامی نکند.
وی می گوید: اتحــادیه اروپا از قبول اجرای قوانینی که تنها درامریکا تصویب شده اند در فراسوی مرزهای ان کشور خودداری می کند.
کمیسر اروپا به واشـنگتن اخطار کرد که باید از مجازات شرکت توتال چشم پوشی کند در غیر این صورت ،عـواقب واکنش امریکا می تواند به مناسبات عمیق تر میان اتحادیه اروپا و امریکا صدمه بزند.
"لیونل ژوسپین" نخست وزیر فرانسه نیز در این باره گفت: تمامی اعضــای جامعه اقتصادی اروپا از موضع فرانسه حمایت می کنند زیرا هیچ یک از کشورهای اروپایی مایل نیستند که امریکا قوانین خود را جهانی سازد.
ژوسپین با تکرار حمایت کاخ الیزه از توتال می گوید: ایــــن که کنگره و سنا یـا قانونگذاران امریکایی برای امریکایی ها قــوانینی می گذارند به معنای ان نیست که این قوانین به مردم یا شرکت های فرانسوی هم مربوط است .
قانون داماتو که این همه درباره اش حرف می زنند ، برای امریکایی ها اعتبار دارد.
روزنامه فـــرانسوی "لیبراسیون" نیز ناخشنودی در قبال سیاست های تفوق طلبانه واشنگتن را چنیــن به رشته تحریر می کشد: اگر دولت فرانسه به توتال اجازه پیشروی در فعالیت خـــــود را نمی داد ،این احساس ایجاد می شد که در مقابل حکمران های امریکا سرخم کرده است .
مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت نفت و گازتوتال نیز در تشریح اهمیت قرار داد باایران می گوید: ایران ده درصد ذخیره نفت و 20 درصد ذخیره گاز جهان را داراست و شرکت توتال که باید همـــواره منابع خود را تجدید کند ، نمی تواند از این ذخایر چشم بپوشد .
م ح * 139 *