مشاور رییس جمهوری و رییس مرکز امور مشارکت زنان ایران منصوب شد # تهران - ایرنا 26 مهر 1376 برابر با 18 اکتبر 1997 طی حکمی از سوی "محمد خاتمی" رییس جمهوری ایران ،که روز شنبه صادر شد خانم "زهرا شجاعی" بعنوان مشاور رییس جمهوری و رییس مرکز مشارکت زنان ، منصوب گردید.
در این حکم امده است:نظر به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به تامین مشارکت شایسته زنان درعرصه فعالیت های اقتصادی ، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از یک سو و تحکیم بنیاد خانواده سالم و سازنده از سوی دیگر ، سرکار عالی را به جهت شایستگی و تجربه ای که در شناخت مسایل و نیز شایستگی های جامعه زنان کشور دارید ،بعنوان مشاور رییس جمهوری و رییس مرکز امور مشارکت زنان بر می گزینم.
در این حکم ابراز امیدواری شده با شرکت "شجاعی" در نشست های هیات دولت ، اهتمام به امور زنان در سیاست گزاریها و برنامه ریزی ها و اتخاذ تصمیم ها در عرصه های مختلف و مشارکت دستگاه های اجرایی دراین عرصه بیش از پیش تحقق یابد.
*م.ف *