هنرمندان روسیه نسبت به" نابسامانی فرهنگی " در کشور هشدار دادند # مسکو - ایرنا 24 مهر 1376 برابر با 16 اکتبر 1997 گروهی از سرشناس ترین هنرمندان روسیه روز پنج شنبه در نشستی در مسکو نسبت به بی توجهی دولت این کشور به امور فرهنگی و هنری هشدار دادند .
" استانیسلاو گاوراوخین " کارگردان مشهور سینمای روسیه با اعتراض شدید به کاهش بودجه امور فرهنگی در کشور گفت: در سال 1997 تنها 28 صدم درصد از درآمد عمومی برای امور فرهنگی اختصاص یافت در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته دو درصد می باشد .
وی افزود: بر اثر بی توجهی دولت موزه های بزرک روسیه به ویژه تاریخ بشریت و ترتیاکف از سال ها پیش مرمت نشده و در شرایط بسیار بدی قرار دارند .
" کالیاکین " سینماگر مشهور روسیه نیز گفت: هنرمندان روسیه بر اثر از بین رفتن زمینه های کاری به خارج از کشور مهاجرت کرده و یا به اعتیاد و الکل روی آورده اند .
" یوسف کوزیان " هنرمند مشهور روسیه نیز هشدار داد: جامعه امروزی روسیه اسیر فرهنک بی محتوی غربی شده و نسل جدید در برابر این خود باختگی به میراث فرهنگی غنی خود بی تفاوت می باشد .
م ح