مبلغان امریکایی ازشرایط ویژه اقتصادی مردم دراسیای مرکزی سوء استفاده می کنند # بیشکک - ایرنا 21 مهر 1376 برابر با 13 اکتبر 1997 دشــــواری های اقتصادی مردم کشورهای اسیای مرکزی مورد سوء استــفاده مبلغان امریکایی قرار گرفته است .
نشریه قرقیزستانی "ویچرنی بیشکک" در شماره جدید خود نوشت : مبلغان با سوء استـــفاده از شرایط اقتصادی ، باورهای خود را در میان مردم کشورهای اسیای مرکزی تبلیغ و برای نشر این باورها ،میان مردم پول و غذا توزیع می کنند .
این نشریه ،یکی از گروه های مبلغ در قرقیزستان را گروهی امریکایی با باورهای ظاهرا مسیحی می خواند که خشونت را تبلیغ می کند و تاکنون در امریکا پیروان خود را به انجام کارهایی چون قتل ، دزدی و خودکشی دسته جمعی تشویق کرده است .
"ویچرنی بیشکک" نوشت : گروه های مبلغ در کشورهای اسیای مرکزی با خرید کارخانه ها و واحدهای اقتصادی ، افکار و عقاید خود را میان کارگران این واحدها که در شرایط بیکاری روز افزون در منطقه نیاز به کار دارند ، رواج می دهند .
*م.ف *