یک رهبر پشتون پاکستانی : سرشماری سراسری پشتون ها امری حیاتی است 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اسلام آباد - ایرنا 29 مرداد ماه 1376 برابر با 20 اوت 1997 یک رهبر پشتون در کویته ، مرکزایالت بلوچستان پاکستان روز چهارشنبه سرشماری پشتون هادر این کشور را مسئله حیاتی خواند .
وی گفت : با هر تلاشی که پشتون ها را در بلوچستان یک اقلیت مطرح کند ، مخالفت خواهد کرد.
"محمودخان اچک زای " رهبر حزب عوام ملی پشتونخواه در کویته گفت در سرشماری گذشته با تقلب ، امارجمعیت پشتون ها را کمتر از بلوچ ها و براهوی ها اعلام کردند.
اچک زای گفت پشتون های ایالت بلوچستان برای احقاق حقوق خود مبارزه کرده اند و به ان ادامه خواهند داد.
خبرگزاری رسمی پاکستان روز چهارشنبه به نقل از وی اعلام کرد: اگر قوم بلوچ برابری با پشتون ها را نپذیرند ، پشتون ها خواهان یک استان جداگانه خواهند شد.