یک هفته نامه روسی : روس ها لنین را قهرمان روسیه در قرن بیستم می دانند # مسکو - ایرنا 23 مرداد ماه 1376 برابر با 14 اوت 1997 براساس نظرسنجی هفته نامه روسی "آرگومنتی فاکتی " که در 62 منطقه روسیه انجام شده است ، اکثریت اهالی این کشور " لنین " را قهرمان روسیه در قرن بیستم دانسته اند.
در مراتب بعدی این نظر سنجی " آندره ساخاروف " فیزیک دان ناراضی شوروی ، " جوزف استالین " دیکتاتور شوروی ، " مارشال ژوکف " فاتح جنک دوم جهانی و "الکساندر سولژنیتسین" نویسنده ناراضی دوران "برژنف" و "میخاییل گورباچف " آخرین رهبر شوروی قراردارند .
دراین نظرسنجی " یلتسین " با 6/2 درصد آراء مقام هفتم و " الکساندر لبد " دبیر سابق شورای امنیت روسیه با 7/1 درصد مکان دهم را به خود اختصاص داده اند .
" نیکلای " دوم آخرین پادشاه سلسله تزارها نیز در مرتبه بیست و دوم این جدول قراردارد.
*م.ف *