هند تنها در باره کشمیر تحت کنترل پاکستان با اسلام اباد گفت وگو می کند 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دهلی نو - ایرنا 23 مرداد 1376 برابر با 14 اوت 1997 نخست وزیر هند روزپنجشنبه گفت : دهلی نو در گفت وگوهای آینده خود با اسلام آباد برای حل مساله کشمیر، تنها حاضر به مذاکره درباره بخش کشمیر تحت کنترل پاکستان خواهد بود.
"ایندر کومار گوجرال" در گفت وگو با جدید ترین شماره مجله "بررسی اقتصادی خاور دور" چاپ هنک کنک افزود: به نظر هند ، بخشی از ایالت جامو و کشمیر تحت اشغال دیگران است و به همین دلیل ما فقط درمورد آن حاضر به مذاکره هستیم.
"گوجرال" دراین مصاحبه همچنین گفت: شالوده توسعه اجتماعی -اقتصادی هند در دوران مبارزان آزادی خواهی ریخته شده که ماهیت آن یک اقتصاد مختلط بود.
دراین اقتصاد که برپایه برآورده کردن نیازهای عینی جامعه طراحی شده بود ، بخش خصوصی نقش مهمی داشت.
وی افزود: یکی از موضوع های جالب توجه برای سرمایه گذاران خارجی ، وجود بازار گسترده طبقه متوسط می باشد که محصول 50 سال کوشش های توسعه ای در هند است .
ج - ح * 139 *