یک محقق چینی : صهیونیست ها طراح اقدامات خصمانه غرب علیه ایران هستند # پکن - ایرنا 23 فروردین ماه 76 برابر با 12 آوریل 1997 یک محقق چینی گفت : صهیونیست ها طراح واکنش خصمانه تازه کشورهای اروپایی علیه ایران هستند.
لیو دینک استاد علوم سیاسی دانشگاه پکن به خبرنگار ایرنا گفت : شبکه گسترده عوامل صهیونیست جهانی همواره در پی دسیسه چینی تازه علیه دشمنان خود هستند و ماجرای اخیر توسط انان طراحی شده است .
وی گفت : در بررسی ماجرای دادگاه برلین به روشنی محسوس است که همه سرنخ ها در دست صهیونیست ها قرار دارد و انان از ابتدا تا انتها ماجرا را برنامه ریزی کرده اند.
این استاد علوم سیاسی دانشگاههای چین معتقد است تا زمانی که جمهوری اسلامی به مخالفت با صهیونیست ها و رژیم انان در اسراییل ادامه می دهد ، هدف چنین توطیه هایی قرار می گیرد .
لیو دینک افزود ، خشنودی اسراییل و امریکا از بروز شکاف در مناسبات ایران و اروپا کاملا محسوس است و انان شادمانی خود را نمی توانند بروز ندهند .
وی گفت : اینگونه برخوردهای شیطنت امیز غرب به طور مستمر در مقابل کشورهای در حال توسعه دیده می شود و این نشان می دهد که انان تحمل رشد و شکوفایی این کشورها را ندارند. این محقق چینی تنها راه شکستن برنامه های استیلاجویانه غرب را تقویت پیوندهای کشورهای در حال توسعه جهان دانست و اضافه کرد باید قطبی از کشورهای درحال توسعه به عنوان یک قطب تازه در جهان شکل بگیرد.
* 40 *