دوشرکت تلویزیونی ایتالیاوآلمان برای تاسیس یک شرکت اروپایی توافق کردند # رم ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 " مدیاست " یک شبکه تلویزیونی خصوصی ایتالیا ، و " کرکمدیـــا " شبکـه تلویزیونی آلمانی ، در مــــورد تاسیس یک شرکت اروپایی برای تولید محصولات تلویزیونی تجاری به توافق رسیدند.
در قراردادی که میان مقامات دو طرف به امضا رسید هر کــدام از دو شبکه تلویزیونی سهمی معادل 50 درصد در شرکت جدید خواهند داشت.
به نوشته روز شنبه روزنامه " کوریره دلا سرا " شرکت جدید در کشـــورهای ایتالیا، آلمان و اسپانیا به فعالیت خواهد پرداخت.
دو شرکت ایتالیایی و آلمانی سرمایه گذاری معادل یک هزار و 936 میلیـارد لیر (حدود یک میلیارد یورو) را برای تاسیس شرکت جدید پیش بینی کرده اند.
شرکت جدید اقدام به تولید و پخش برنامه های جدید در سطح اروپا در ازای اشتراک و تولید آگهی خواهد کرد.
*م.ف *