هزاران کشاورزودامداراسپانیائی علیه سیاست های اتحادیه اروپاتظاهرات کردند # مادرید ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 هزاران تن از کشاورزان و دامداران اسپانیایی ، روز شنبه علیه سیاست های کشاورزی اتحادیه اروپا در شهر " مادرید " دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان اسپانیائی با دردست داشتن پلاکاردها ، و سـر دادن شعارهای اعتراض آمیز خواستار تامین حقوق صنفی خود و حمایت همه جانبه ازبخش کشاورزی در اتحادیه اروپا شدند.
انان همچنین با به حرکت دروردن ادوات کشاورزی و تعدادی از دام های خـود در خیابان های مادرید از " خوسه ماریا اسنار " نخست وزیر اسپانیا خواستند که از حقوق آنان در اتحادیه اروپا دفاع کند .
دامداران و کشاورزان اسپانیائی همچنین خواستار ادامه کمک ها از سوی دولت به بخش کشاورزی کشور شدند.
این چهارمین تظاهرات گسترده کشاورزان و دامـداران اسپانیائی در اعتراض به سیاست های بخش کشاورزی اتحادیه اروپا در دو ماه اخیر در مادرید است.
شورای اتحادیه اروپا درنظر دارد تا در بودجه ســــال 2000 تا 2006 این اتحادیه ، رقم کمک های مالی سالانه به بخش کشاورزی برخی از کشورهای عضو از جمله اسپانیا را کاهش دهد.
*م.ف *